Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“)

Prevádzkovateľom informačného systému, ktorý sa týka dotknutých osôb – zákazníci (e-shop) a obsahuje osobné údaje týchto dotknutých osôb, je

BOST Košice, s.r.o. so sídlom Ladožská 7, 040 01 Košice, IČO: 36 568 783

 1. Účel spracúvania osobných údajov: evidencia objednávok.

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy)

Prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníka v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy/objednávky/budúcej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom. Zákazník poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy/objednávky/budúcej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.

Doba uchovávania: BOST Košice, s.r.o..je povinná uchovávať 10 rokov. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola zmluva/objednávka uzatvorená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

 1. Účel spracúvania osobných údajov: registrácia zákazníka, zasielanie newslettra

Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (dotknutá osoba vyjadrila súhlas)

Prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníka v rozsahu : meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail. Zákazník poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom registrácie a zasielanie newslettrov.

Doba uchovávania: BOST Košice, s.r.o..bude uchovávať 5 rokov alebo do odvolania alebo obmedzenia tohto súhlasu pred uplynutím pôvodne určenej doby. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov na kontaktné údaje spoločnosti BOST Košice, s.r.o.. V takýchto prípadoch zastavíme spracúvanie predmetných údajov na príslušné účely, s výnimkou, ak máme zákonnú povinnosť spracúvať takéto osobné údaje a/alebo ak potrebujeme spracúvať takéto údaje na účely uplatňovania našich práv (vrátane práv iných osôb). U registrácie na dobu piatich rokov s tým, že nová lehota začne plynúť odo dňa, keď uskutočníte poslednú objednávku.

Potom budú vaše osobné údaje vymazané, ak nebudete súhlasiť s predĺžením spracovania osobných údajov.

V BOST Košice, s.r.o. neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 GDPR.

Komu a ako poskytujeme Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje neprenášame tretím stranám.

V rámci spoločnosti BOST Košice, s.r.o. má prístup k Vašim osobným údajom len obmedzený počet zamestnancov. Títo zamestnanci sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti vo vzťahu k osobným údajom. Zamestnanci spoločnosti majú právo spracúvať osobné údaje iba podľa pokynov spoločnosti BOST Košice, s.r.o. a iba v súvislosti s plnením svojich pracovných úloh.

Osobné údaje môžu byť zdieľané so štátnymi orgánmi a/alebo orgánmi činnými v trestnom konaní, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy alebo ak to vyžaduje ochrana našich oprávnených záujmov (vrátane oprávnených záujmov tretích strán) v súlade s platnými právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj tretím osobám vrátane:

Spoločnosť BOST Košice, s.r.o. môže v prípade potreby zdieľať osobné údaje aj s externými poradcami (napr. právnikmi, účtovníkmi, audítormi).

Spoločnosť BOST Košice, s.r.o. neuskutočňuje prenos Osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru).

Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti v písomnej alebo elektronickej podobe od prevádzkovateľa:

 1. požadovať prístup k jej osobným údajom;
  b) požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
  c) namietať spracúvanie osobných údajov,
  d) na prenosnosť svojich osobných údajov;
  e) kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe,
  f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.